Νομικές Διαδικασίες

Γάμος στα Χανιά, Γενικές Πληροφορίες

Έκδοση Ληξιαρχικής Πράξης Γάμου

Για την έκδοση Ληξιαρχικής Πράξης Γάμου αρμόδια Υπηρεσία είναι ο οικείος Δήμος ή κοινότητα.

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

1. Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση
2. Αστυνομική ταυτότητα και των δύο
3. Για θρησκευτικό γάμο βεβαίωση της εκκλησίας θεωρημένη από τη Μητρόπολη
4. Για πολιτικό γάμο δήλωση δημάρχου ή προέδρου Κοινότητας για την τέλεση πολιτικού γάμου
5. Άδεια παραμονής για τους αλλοδαπούς

Χρόνος διεκπεραίωσης

Η δήλωση πρέπει να γίνει εντός 40 ημερών μετά την ημερομηνία τέλεσης του γάμου. Αν η δήλωση γίνει μέσα σε τρεις μήνες μετά την παρέλευση 40 ημερών, επικολλάται χαρτόσημο 4.40 ευρώ. Μετά την παρέλευση και αυτής της προθεσμίας (40 ημέρες + 3 μήνες) επικολλάται χαρτόσημο 13,5 ευρώ.

Δήλωση Γάμου στα Δημοτολόγια

Για τη Δήλωση Γάμου στα Δημοτολόγια αρμόδια υπηρεσία είναι ο οικείος Δήμος ή Κοινότητα.

Απαραίτητα δικαιολογητικά

1. Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση η οποία χορηγείται απο την Υπηρεσία ή και το ΚΕΠ
2. Αστυνομική ταυτότητα
3. Ληξιαρχική Πράξη Γάμου

Για την παραπάνω διαδικασία δεν χρειάζεται να ξοδέψετε τίποτα.

Χορήγηση Αντιγράφου Ληξιαρχικής Πράξης Γάμου

Η χορήγηση Αντιγράφου Ληξιαρχικής Πράξης Γάμου γίνεται απο τον οικείο Δήμο ή Κοινότητα ή και μέσω του ΚΕΠ.

Απαραίτητα δικαιολογητικά

1. Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση που δίνεται απο την Υπηρεσία ή το ΚΕΠ
2. Επίδειξη δύο αστυνομικών ταυτοτήτων

Για τη χορήγηση Αντιγράφου Ληξιαρχικής Πράξης Γάμου το κόστος είναι μηδέν.

Χορήγηση Πιστοποιητικού Περί μή λύσης του Γάμου

Η χορήγηση Πιστοποιητικού Περί μη λύσης του Γάμου γίνεται απο το οικείο Πρωτοδικείο ή και μέσω ΚΕΠ

Απαραίτητα δικαιολογητικά

1. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
2. Πιστοποιητικό εγγύτερων συγγενών (ή ένορκη βεβαίωση απο το Ειρηνοδικείο) στην περίπτωση θανάτου
3. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 όπου αναφέρεται ότι: « δεν έχει λυθεί ο γάμος μου που έγινε στις …………. με τον/την ………….. α) μέχρι την ημέρα του θανάτου του/της που συνέβη στις ……….. β) μέχρι σήμερα.»

Η παραπάνω διαδικασία θα σας κοστίσει 1 ευρώ

Άνοιγμα οικογενειακής μερίδας λόγω γάμου

Αρμόδια υπηρεσία για το άνοιγμα οικογενειακής μερίδας είναι ο οικείος Δήμος ή Κοινότητα. Η διαδικασία διεκπεραιώνεται και μέσω ΚΕΠ.

Απαραίτητα δικαιολογητικά

1. Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση που χορηγείται απο την αρμόδια Υπηρεσία ή το ΚΕΠ. Η Υπεύθυνη Δήλωση πρέπει να γράφει: « Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται απο τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι δεν έχω ανοίξει οικογενειακή μερίδα σε άλλο Δήμο»
2. Αστυνομική ταυτότητα
3. Εξουσιοδότηση εάν δεν μπορεί να παρευρεθεί ο άμεσα ενδιαφερόμενος
4. Αντίγραφα φορολογικών δηλώσεων δύο ατόμων
5. Αντίγραφο λογαριασμού ΔΕΗ/ΟΤΕ
6. Πιστοποιητικό γέννησης
7. Ληξιαρχική Πράξη γάμου
8. Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης

Για το άνοιγμα οικογενειακής μερίδας δε θα χρειαστεί να πληρώσετε τίποτα.