Πολιτικός Γάμος

Γάμος στα Χανιά, Γενικές Πληροφορίες

Εάν επιλέξετε πολιτικό γάμο μη νομίσετε ότι απαιτείται λιγότερη γραφειοκρατική διαδικασία προκειμένου να εκδοθούν οι άδειες γάμου. Αρμόδια υπηρεσία για τον πολιτικό γάμο είναι ο Δήμος , επομένως άδεια γάμου εκδίδεται από τον κάθε μελλόνυμφο, χωριστά από το Δήμο της κατοικίας του. Επιπλέον η έκδοση άδειας γάμου είναι διαφορετική για τους Έλληνες πολίτες , για τους ξένους υπηκόους που κατοικούν στην Ελλάδα, για τους υπηκόους Κύπρου που κατοικούν στην Ελλάδα, για τους ξένους υπηκόους κατοίκους εξωτερικού και για τους Έλληνες υπηκόους κατοίκους εξωτερικού. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις η άδεια γάμου εκδίδεται 8 ημέρες μετά την κατάθεση των δικαιολογητικών.

Έλληνες υπήκοοι, κάτοικοι Ελλάδος

Τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να έχετε μαζί σας είναι τα εξής: τη δημοσίευση της αναγγελίας του γάμου σας στην εφημερίδα (δύο φύλλα εφημερίδας για τον καθένα), τη ληξιαρχική πράξη γέννησης (εκδίδεται από το Δήμο που ο καθένας από τους μελλόνυμφους έχει την οικογενειακή του μερίδα) και μια υπεύθυνη δήλωση που θα βεβαιώνει ότι ο μελλόνυμφος δεν έχει κώλυμα για γάμο από τα αναφερόμενα στα άρθρα 1350, 1351, 1352, 1354, 1356, 1357, 1360 του αστικού κώδικα, ότι είναι κάτοικος του συγκεκριμένου Δήμου και ότι τελεί πρώτο γάμο ή δεύτερο κτλ. Αν πρόκειται για ανήλικους κάτω των 18 ετών χρειάζεται δικαστική απόφαση, αν πρόκειται για χωρισμένους χρειάζεται διαζευκτήριο, αν υπάρχει θάνατος χρειάζεται ληξιαρχική πράξη θανάτου και εφόσον έχουμε περίπτωση εξαφάνισης, τη δήλωση εξαφάνισης. Μαζί σας να έχετε κι ένα παράβολο των 15 Ευρώ. Ο Δήμος θα σας χορηγήσει και μια αίτηση που θα πρέπει να συμπληρώσετε. Μην ξεχνάτε ότι και σ’ αυτή την περίπτωση χρειάζεται να έχετε ήδη αποφασίσει για το επώνυμο των παιδιών που θα αποκτήσετε.

Κάτοικοι Ελλάδος, ξένοι υπήκοοι

Οι αλλοδαποί πρέπει να έχουν τα εξής δικαιολογητικά μαζί τους: άδεια παραμονής στην Ελλάδα (αν δεν την έχουν δεν μπορεί να εκδοθεί άδεια πολιτικού γάμου), ληξιαρχική πράξη γέννησης μεταφρασμένη στα ελληνικά, βεβαίωση από το Προξενείο στην Ελλάδα, της χώρας καταγωγής τους, ότι δεν έχουν κώλυμα γάμου μεταφρασμένη στα ελληνικά, δημοσίευση της αναγγελίας του γάμου τους σε μια ημερήσια τοπική εφημερίδα, ένα παράβολο των 15 Ευρώ και την αίτηση που θα τους δοθεί για συμπλήρωση από το Δήμο.

Υπήκοοι Κύπρου, κάτοικοι Ελλάδος

Πρέπει να έχουν μαζί τους: πιστοποιητικό ελευθερίας, ληξιαρχική πράξη γέννησης, υπεύθυνη δήλωση που θα βεβαιώνει ότι ο μελλόνυμφος δεν έχει κώλυμα γάμου από τα αναφερόμενα στα άρθρα 1350, 1351, 1352, 1354, 1356, 1357, 1360 του Αστικού Κώδικα, ότι τελεί πρώτο ή δεύτερο γάμο κτλ και ότι είναι κάτοικος του Δήμου στον οποίο θα εκδοθεί η άδεια γάμου. Επιπλέον θα έχει μαζί του την αναγγελία του γάμου του σε μια ημερήσια τοπική εφημερίδα , ένα παράβολο των 15 Ευρω και την Αίτηση που θα τους δώσει ο Δήμος για συμπλήρωση.

Ξένοι υπήκοοι, κάτοικοι εξωτερικού

Εάν είστε κάτοικοι εξωτερικού και ξένοι υπήκοοι κι επιθυμείτε να τελέσετε το γάμο σας στην Ελλάδα θα εκδώσετε τις άδειες γάμου σας στις αρμόδιες αρχές της χώρας σας. Κατόπιν χρειάζεται να τις μεταφράσετε επίσημα στα ελληνικά. Η μετάφραση μπορεί να γίνει από το Ελληνικό Προξενείο της χώρας σας ή από τη Μεταφραστική Υπηρεσία του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών στην Αθήνα.

Έλληνες υπήκοοι, κάτοικοι εξωτερικού

Για τους Έλληνες του εξωτερικού χρειάζεται η δημοσίευση της αναγγελίας του γάμου σε εφημερίδα, αίτηση, υπεύθυνη δήλωση, εξουσιοδότηση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από τον Πρόξενο του Ελληνικού Προξενείου, ληξιαρχική πράξη γέννησης και διαζευκτήριο ή ληξιαρχική πράξη θανάτου εφόσον συντρέχουν λόγοι.

Τέλεση πολιτικού γάμου

Για την τέλεση του πολιτικού γάμου οι μελλόνυμφοι θα πρέπει να έχουν μαζί τους την ταυτότητα τους ή το διαβατήριο τους και δυο ενήλικες μάρτυρες που μπορεί να είναι και συγγενείς τους με τις ταυτότητες τους.
Να γνωρίζετε ότι μετά την τέλεση του πολιτικού γάμου μπορεί να ακολουθήσει και θρησκευτικός γάμος, όχι όμως το αντίθετο.