Aluminum and Iron Constructions in Chania - Chania Business Guide

“BIOSET” – MICHAKIS BARDIS

“ALOUTEK” – ZACHARIOUDAKIS S.A.

“ETEM ALOUMINOKATASKEYES” – FRAGKOGIANNAKI

“TECHNALUMIN” – FRAGKIOUDAKIS G. AN

“TECHNALUMIN” – FRAGKIOUDAKIS AN.

“METAL” – GRIGORAKIS I.

“EYROPA” – KOTZAMPASAKIS & YII

EUROTECHNAL

“EUROTEC” – KASIOTAKIS G.

“EUROTEC” – KASIOTAKIS G.

“EUROPA” – KOUTSOKELAKIS ALEKS.

“EURONORM” – SIFAKIS I.

“EURODOMIKI” – AMPELIKAKIS P.

“BIOMETAL” – LEBENTAKIS & MOUSTERAKIS OE

“ALOUMINOTECHNIKI” – MATHIOULAKIS AN.

“ALOUMINOMETAL” – PANTELAKIS & MYLONAKIS

“ZERO” – KASIOTAKIS GIORGOS

“ZERO” – KASIOTAKIS GIORGOS

“VIOMETALE” – DIMITROULAKIS G.

“TECHNALUMIN» – FRAGKIOYDAKIS G. AN.

“TECHNALUMIN» – FRAGKIOYDAKIS G. AN.

“TECHNALUMIN” – FRAGKIOUDAKIS G. AN

“METALKAT” – TOMAZINAKIS – KITRINORINIS

“KOTSAMPASAKI AFI O.E.”

“EYROKAS” – KOKOLAKIS – STEFANIDIS

“EYROSTYL” – AMPELIKAKIS STEFANOS

“BIOMETAL” – LEBENTAKIS – MOUSTERAKIS O.E.

«VIOSET» – MIXAKIS VARDIS

«VIOMETAL» – LEVENTAKIS & MOYSTERAKIS

«VIOMETAL» – LEVENTAKIS & MOYSTERAKIS

«ALMAPLAST A.E.V.E.»

“TEXNOMETALLIKI» – KONTAKIS ST.

“TECHNOMETAL” – KOMPITSAKIS GIORGOS

“STAR ALOVMIN» – ARAMP DIMITRIS

“MORFOMETAL” – KANTILIERAKIS KO.

“MORFOMETAL” – KANTILIERAKIS K.

“METALOUMIN” – GIANNOULAKIS E.

METAL CREATIONS ARIS K

«ALOYMINOMETAL» – PANTELAKIS & MYLONAKIS

«VIOMETALE» – DIMITROYLAKIS G.

«VIOMETALE» – DIMITROYLAKIS G.