Οικογενειακή Μερίδα

Γάμος στα Χανιά, Γενικές Πληροφορίες

Αρμόδια υπηρεσία για το άνοιγμα οικογενειακής μερίδας είναι ο οικείος Δήμος ή Κοινότητα. Η διαδικασία διεκπεραιώνεται και μέσω ΚΕΠ.

Απαραίτητα δικαιολογητικά

1. Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση που χορηγείται απο την αρμόδια Υπηρεσία ή το ΚΕΠ. Η Υπεύθυνη Δήλωση πρέπει να γράφει: « Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται απο τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι δεν έχω ανοίξει οικογενειακή μερίδα σε άλλο Δήμο».

2. Αστυνομική ταυτότητα

3. Εξουσιοδότηση εάν δεν μπορεί να παρευρεθεί ο άμεσα ενδιαφερόμενος

4. Αντίγραφα φορολογικών δηλώσεων δύο ατόμων

5. Αντίγραφο λογαριασμού ΔΕΗ/ΟΤΕ

6. Πιστοποιητικό γέννησης

7. Ληξιαρχική Πράξη γάμου

8. Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης

Για το άνοιγμα οικογενειακής μερίδας δε θα χρειαστεί να πληρώσετε τίποτα.